Pagina oficială a Departamentului de Sociologie
Proiectul de cercetare pentru licență

Proiectul de cercetare reprezintă un al doilea examen pe care absolvenții trebuie să îl susțină potrivit legii
învățământului pentru a finaliza studiile de licență. La facultatea noastră el constă în elaborarea și susținerea
unui proiect de cercetare în domeniul specializării. Acest proiect poate sau nu să corespundă tematicii lucrării
de licență.

Atenție însă! Vi se cere un proiect de cercetare. El nu este identic cu partea de cercetare din lucrarea de licență.
La licență ați făcut cel mai probabil un demers real de cercetare, de tip demonstrativ în domeniul tezei de
licență (câteva interviuri, un focus grup, ați aplicat un număr redus de chestionare pe un grup anume etc.). 
Proiectul de cercetare reprezintă un proiect, deci o propunere de design de cercetare care ar fi ideal pentru a
studia o problemă specifică (inclusiv cea de la licența dvs.). Proiectul nu este demonstrativ, ci reprezintă un
proiect real de cercetare. El poate să prevadă deci multiple metode de cercetare, (diferite sau mai multe decât ce
ați utilizat demonstrativ în licență), etapizări și abordări diverse de tip longitudinal, panel, analize comparative
etc. Vi se cer de asemenea instrumentele proiectate, tipul de eșantionare dacă este cazul, ca și modul în care vă
propuneți să analizați datele.

Pentru detalii apelați la profesorii dvs. coordonatori
Departamentul de Sociologie
Școala Națională de Studii Politice și Administrative


B-dul Expoziției 30A
Bucuresti
www.sociologie-snspa.ro
Departamentul se sociologie din SNSPA vă face cunoscută oferta celui mai nou program de master acreditat de ARACIS în
data de 27 iunie 2016.
Programul își propune să deschidă calea profesionalizării în domeniul sociologiei devianței și a managementului
instituțiilor de control social, asigurând expertiza necesară pentru cei care doresc să lucreze în domeniul analizei, evaluării și
managementului instituțiilor care se ocupă cu controlul social, dar și în analiza și gestiunea conflictelor și problemelor
sociale. Un palier major este cel al cercetării avansate, relevantă pentru domenii multiple de interes: organizații, comunități
sociale, grupuri, procese de schimbare socială, fenomene sociale anomice.
Masterul Sociologie aplicată: Devianță și ordine socială este deschis tuturor candidaților care au licențe în domenii de
graniță cu științele sociale sau care vor să se specializeze în sociologia devianței și a controlului social, pe baza pregătirii
prealabile pe care o au în domeniul lor de licență. Totodată programul pe care îl propunem se adresează celor care lucrează
deja în sfera instituțiilor de control social și doresc să se specializeze și să se perfecționeze profesional.
Programul de studii universitare de masterat Sociologie aplicată: Devianță și Ordine Socială pune un accent deosebit
pe componenta de pregătire practică, pe dezvoltarea abilităților de analiză și de cercetare, ca și a celor de gestionare a
activităților concrete presupuse de munca în instituțiile și organizațiile publice și private care se ocupă cu managementul
controlului social și cu gestiunea conflictelor și a problemelor sociale.
Programul nostru de master a fost proiectat pe baza studiilor și analizei pieței forței de muncă din România și din
acest motiv el este centrat pe formarea, la cel mai înalt nivel, de abilități și competențe cerute imperios de piața forței de
muncă. De asemenea, laboratoarele și programele de practică asigură cadrul necesar pentru derularea unor proiecte de
echipă, în condițiile reale ale muncii specifice în domeniu, iar programul de "internship", care se derulează în semestrul al
patrulea, pe perioada întregului semestru, asigură o pregătire excelentă prin derularea de activității în cadre instituționale
reale.
Din oferta de cursuri a masterului:
· Politici și strategii anticorupție;
· Cultura devianței în penitenciare;
· Delicvența juvenilă și politici publice de prevenție;
· Metodologia studiului de caz în cercetarea infracționalității majore; 
· Probleme cheie în management si organizații;
· Sociologie juridică;
· Evaluarea psihologică în cazul comportamentelor deviante (laborator);
· Management Public;
· Stratificare și mobilitate socială;
· Practica observației sociologice a comportamentelor deviante; 
· Metode de cercetare calitativă în științele sociale Interviul, Focus grupul, analiza calitativă de
conținut.
Oportunități pe piața muncii
Problematica devianței și a ordinii sociale reprezintă unul dintre cele mai atractive domenii de profesionalizare pe
piața forței de muncă din România și din lume. Experții în analiza și gestiunea problemelor sociale și a instituțiilor de control
social sunt chemați astăzi ca specialiști în multe domenii de activitate. Absolvenții masteratului de Sociologie aplicată:
Devianță și Ordine Socială din cadrul SNSPA dețin competențele necesare pentru ocuparea unor poziții pe piața forței de
muncă în domenii și arii de activitate cum ar fi:
· proiectarea, managementul și diagnoza programelor de dezvoltare comunitară
· elaborarea de proiecte de finanțare a programelor din domeniul devianței și ordinii sociale
· managementul proiectelor care privesc gestiunea crizelor și problemelor sociale, anomia, devianța socială etc.
· managementul organizațiilor de control social
· consilierea la nivelul top managementului organizațiilor care se ocupă cu gestiunea problemelor sociale și cu
controlul social
· consultanță în media în privința analizei, diagnozei și gestiunii problemelor sociale
· proiectarea și implementarea politicilor publice în domeniu și în diagnoza efectelor acestora
· consultanță pentru decidenții politici în domeniul analizei fenomenelor și proceselor infracționale și anomice.
· consultanță în proiecte publice sau private cu caracter social
· consultanță în programe culturale sau artistice menite a rezolva conflicte sau probleme sociale
· audit instituțional
· definirea de strategii și programe de dezvoltare durabilă.
· Expertiză în domeniul delicvenței juvenile și în activitățile de protecție a familiei și copilului.
· Expertiză în analiza problematicii corupției și în elaborarea și implementarea   politicilor publice anticorupție
· Expertiză în analiza fenomenelor de infracționalitate majoră

Copyright © 2014 by "abulai"  ·  All Rights reserved